From up to

Search by name
  1. Karvon (design 1) (Mini) /S-20-S/ - Uzbekistan photo
  2. Karvon (design 1) (Sigareti) (T) /KS-20-S/ - Uzbekistan photo
  3. Karvon (design 1A) (Sigareti) (T) /S-20-B/ - Uzbekistan (?) photo
  4. Karvon (design 1A) (Sigaretlar) /S-20-B/ - Uzbekistan photo
  5. Koinot (T) /KS-20-H/ Kosmos (T) - USSR (Uzbekistan) photo
  6. Komsomolskaya (T) /KS-20-S/ - USSR (Uzbekistan) photo